مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 8388
زمان وقوع 2019/08/16 10:55:05
استان آذربایجان شرقی
کد ایستگاه BOS
نام ایستگاه بستان آباد
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 11 5 13
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2019/08/16 10:55:05.6 37.98 46.6 8.9 26 4.2 IGTU
2019/08/16 10:55:08 37.92 46.69 10 15 4.1 NEIC
2019/08/16 10:55:05 37.96 46.61 20 24 4.3 BHRC