مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 8386
زمان وقوع 2019/08/04 19:51:18
استان کهکیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه TLG
نام ایستگاه تلگرد
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 62 31 77
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2019/08/04 19:51:18.2 30.58 50.78 19.9 19 5.2 IGTU
2019/08/04 19:51:21 30.62 50.85 41 18 5.3 NEIC
2019/08/04 19:51:18 30.59 50.74 24 18 5.4 BHRC