مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 10 7 18
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2019/07/08 07:00:31 31.77 49.54 10 55 5.7 NEIC
2019/07/08 07:00:33.1 31.95 49.5 16.6 75 5.7 IGTU
2019/07/08 07:00:33 31.99 49.56 20 80 5.7 BHRC