مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 22 14 28
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2019/02/21 09:01:34.7 34.87 46.1 7.8 99 4.2 IGTU