مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 8294
زمان وقوع 2019/02/18 10:52:18
استان آذربایجان شرقی
کد ایستگاه MTL2
نام ایستگاه مهترلو2
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 9 6 5
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2019/02/18 10:52:18.5 38.31 46.92 13 26 3.4 IGTU