مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 3 2 5
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2019/01/06 14:15:08 34.06 45.72 10 46 4.9 NEIC
2019/01/06 14:15:08.6 34.1 45.64 9.8 45 4.8 IGTU
2019/01/06 14:15:08 34.1 45.71 32 42 4.5 BHRC