مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 18 12 40
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2019/01/05 19:19:08 34.63 46.25 10 70 4.1 NEIC
2019/01/05 19:19:08.7 34.62 46.23 8 70 3.9 IGTU