مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 13 6 11
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2019/01/06 13:41:58 34.11 45.68 14 49 5.6 NEIC
2019/01/06 13:41:59.6 34.16 45.66 10 46 5.9 IGTU
2019/01/06 13:41:59 34.12 45.53 10 57 5.7 BHRC