مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 9 4 7
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/11/26 00:38:36 34.38 45.74 10 55 4.9 NEIC
2018/11/26 00:38:36.3 34.38 45.75 8 55 5.2 IGTU
2018/11/26 00:38:36 34.38 45.76 10 54 5.1 BHRC