مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 8191
زمان وقوع 2018/11/25 16:37:31
استان کرمانشاه
کد ایستگاه ELA
نام ایستگاه اسلام آباد غرب
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 32 13 34
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/11/25 16:37:31 34.3 45.74 10 76 6.3 NEIC
2018/11/25 16:37:31.9 34.38 45.7 7.1 82 6.4 IGTU
2018/11/25 16:37:31 34.31 45.69 16 80 6.3 BHRC