مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 8144
زمان وقوع 2018/10/02 02:42:49
استان چهارمحال و بختیاری
کد ایستگاه SHZ
نام ایستگاه شلمزار
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 20 11 16
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/10/02 02:42:49 31.85 50.52 10 36 4.9 NEIC
2018/10/02 02:42:49.1 32.02 50.62 9.6 19 4.6 IGTU
2018/10/02 02:42:49 31.97 50.59 9 23 4.6 BHRC