مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 8140/02
زمان وقوع 2018/10/02 03:10:50
استان چهارمحال و بختیاری
کد ایستگاه ARL
نام ایستگاه اردل
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 24 14 25
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/10/02 03:10:50.0 32.01 50.72 7 5 3.7 IGTU