مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 8140/01
زمان وقوع 2018/10/02 02:42:49
استان چهارمحال و بختیاری
کد ایستگاه ARL
نام ایستگاه اردل
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 76 48 81
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/10/02 02:42:49 31.85 50.52 10 22 4.9 NEIC
2018/10/02 02:42:49.1 32.02 50.62 9.6 4 4.6 IGTU
2018/10/02 02:42:49 31.97 50.59 9 8 4.6 BHRC