مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 5 3 4
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/07/22 20:39:14 30.36 57.49 18 64 5.7 BHRC
2018/07/22 20:39:14.9 30.36 57.5 10 65 5.8 IGTU
2018/07/22 20:39:17 30.41 57.42 10 56 5.5 NEIC