مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 67 33 80
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/08/31 21:05:42.9 34.61 46.12 4.6 15 4.9 IGTU
2018/08/31 21:05:44 34.72 46.1 10 5 4.8 NEIC
2018/08/31 21:05:42 34.63 46.19 10 12 4.7 BHRC