مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 8 3 14
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/08/26 05:33:08.2 34.64 46.17 10 12 2.6 IGTU