مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 3 2 4
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/08/25 22:13:25.0 34.63 46.22 8 101 5.9 IGTU
2018/08/25 22:13:26 34.66 46.27 10 103 6 NEIC
2018/08/25 22:13:25 34.61 46.13 12 102 6 BHRC