مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 799 342 731
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 776 331 738
بیشینه سرعت [cm/s] 34.56 11.56 28.52
بیشینه جابجایی [cm] 3.589 1.003 4.32
مدت دوام انرژی [sec] 5.69 5.8 6.25
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/08/25 22:13:25.0 34.63 46.22 8 13 5.9 IGTU
2018/08/25 22:13:26 34.66 46.27 10 14 6 NEIC
2018/08/25 22:13:25 34.61 46.13 12 14 6 BHRC