مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 9 3 9
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/07/24 19:58:29 34.7 45.55 10 55 4.3 NEIC
2018/07/24 19:58:30.8 34.75 45.8 8.4 33 4.5 IGTU
2018/07/24 19:58:30 34.85 45.7 10 43 4.5 BHRC