مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 515 175 400
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 517 179 397
بیشینه سرعت [cm/s] 25.21 8.29 20.36
بیشینه جابجایی [cm] 2.35 0.877 2.196
مدت دوام انرژی [sec] 5.73 5.83 6.76
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/07/22 10:07:25.4 34.65 46.25 8 13 5.9 IGTU
2018/07/22 10:07:25 34.68 46.27 10 12 5.7 BHRC
2018/07/22 10:07:26 34.59 46.16 12 17 5.8 NEIC