مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 78 29 61
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/07/16 05:33:52 34.61 46.31 10 20 4.1 NEIC
2018/07/16 05:33:53.6 34.64 46.28 7.2 16 4.2 IGTU
2018/07/16 05:33:53 34.65 46.25 9 13 4.3 BHRC