مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 113 48 120
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/07/15 07:11:00.1 34.64 46.26 8 15 4.6 IGTU
2018/07/15 07:11:01 34.61 46.21 10 15 4.5 NEIC
2018/07/15 07:11:00 34.65 46.21 14 11 4.9 BHRC