مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 18 8 24
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/05/13 18:00:58 37.58 57.19 7 70 5.8 BHRC
2017/05/13 18:00:58.7 37.66 57.22 10.6 70 5.7 IGTU
2017/05/13 18:01:01 37.85 57.26 13 79 5.8 NEIC