مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 100 57 106
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/06/26 17:57:02.9 34.65 46.27 10 14 4.8 IGTU
2018/06/26 17:57:04 34.67 46.13 10 8 4.7 NEIC
2018/06/26 17:57:02 34.66 46.28 8 14 4.7 BHRC