مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 7929
زمان وقوع 2018/06/06 07:51:04
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 8 5 6
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/06/06 07:51:04 30.59 51.49 10 29 4.4 NEIC
2018/06/06 07:51:04.2 30.75 51.58 10 17 4.2 IGTU