مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 7901
زمان وقوع 2018/05/06 19:56:59
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 59 53 37
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/05/06 19:56:59.8 30.81 51.39 5 8 4.8 IGTU
2018/05/06 19:57:01 30.71 51.47 10 16 5.1 NEIC
2018/05/06 19:56:59 30.82 51.31 18 15 4.8 BHRC