مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 6 3 5
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/04/01 08:35:25.9 34.42 45.81 8 48 5.3 IGTU
2018/04/01 08:35:27 34.45 45.76 10 48 5.3 NEIC
2018/04/01 08:35:25 34.39 45.75 9 54 5.2 BHRC