مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 7812
زمان وقوع 2018/03/06 06:40:01
استان آذربایجان شرقی
کد ایستگاه NAZ
نام ایستگاه نظر کهریزی
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 8 11 11
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/03/06 06:40:01.5 37.51 46.79 5.8 19 3.5 IGTU