مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 7801
زمان وقوع 2018/02/25 16:36:01
استان بوشهر
کد ایستگاه BTH
نام ایستگاه بندرسیراف 1(طاهری)
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 42 21 39
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/02/25 16:36:01 27.51 52.46 10 20 4.6 NEIC
2018/02/25 16:36:01.9 27.59 52.5 17.7 16 4.6 IGTU
2018/02/25 16:36:01 27.64 52.59 16 24 4.3 BHRC