مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 7774
زمان وقوع 2018/02/09 17:38:44
استان تهران
کد ایستگاه TEH91
نام ایستگاه تهران91 (مرکز تحقیقات-محوطه شبکه)
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 0.23 0.3 0.27
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/02/09 17:38:44.9 35.44 51.85 12.7 55 3.6 IGTU