مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 7770
زمان وقوع 2018/02/09 17:38:44
استان تهران
کد ایستگاه TH006
نام ایستگاه تهران80 (دانشگاه علم و صنعت)
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 0.76 0.44 0.7
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/02/09 17:38:44.9 35.44 51.85 12.7 46 3.6 IGTU