مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 7769
زمان وقوع 2018/02/09 17:38:44
استان تهران
کد ایستگاه TH008
نام ایستگاه تهران69 (فرهنگسرای بهمن)
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 0.99 0.8 0.43
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/02/09 17:38:44.9 35.44 51.85 12.7 47 3.6 IGTU