مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 2 0.97 2
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 2 0.96 2
بیشینه سرعت [cm/s] 0.05 0.02 0.04
بیشینه جابجایی [cm] 0.002 0.001 0.001
مدت دوام انرژی [sec] 14.81 16.88 14.24
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/02/09 17:38:44.9 35.44 51.85 12.7 42 3.6 IGTU