مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 3 3 3
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/01/23 03:45:13.6 33.52 46.82 9 36 4.5 IGTU
2018/01/23 03:45:16 33.62 46.89 10 34 4.7 NEIC
2018/01/23 03:45:13 33.58 46.94 9 41 4.6 BHRC