مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 2 1 2
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/01/11 08:00:40 33.77 45.71 10 79 5.4 NEIC
2018/01/11 08:00:40.0 33.72 45.75 10 75 5.4 IGTU
2018/01/11 08:00:40 33.86 45.85 18 67 5.5 BHRC