مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 2 2 3
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/01/11 07:14:15.9 33.75 45.74 10 76 5.4 IGTU
2018/01/11 07:14:16 33.84 45.76 10 75 5.2 NEIC
2018/01/11 07:14:15 33.68 45.69 8 81 5.3 BHRC