مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 2 1 3
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/01/06 15:22:07 34.47 45.79 14 106 5.1 BHRC
2018/01/06 15:22:07.8 34.46 45.79 8 105 5.1 IGTU
2018/01/06 15:22:09 34.64 45.64 10 129 5 NEIC