مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 7 3 7
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/01/11 06:59:31 33.76 45.74 10 115 5.5 NEIC
2018/01/11 06:59:31.1 33.78 45.74 8 113 5.6 IGTU
2018/01/11 06:59:31 33.78 45.76 12 113 5.5 BHRC