مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 5 1 6
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2018/01/03 04:13:09.6 30.7 57.38 10 36 4.8 IGTU
2018/01/03 04:13:14 30.96 57.34 10 39 4.5 NEIC
2018/01/03 04:13:09 30.71 57.34 8 33 4.6 BHRC