مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 16 9 21
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/12/27 18:01:13.3 30.77 57.26 9 24 5.1 IGTU
2017/12/27 18:01:15 30.82 57.22 10 22 5 NEIC
2017/12/27 18:01:13 30.77 57.22 10 21 5 BHRC