مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 47 16 36
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 48 16 36
بیشینه سرعت [cm/s] 2.26 1.42 2.66
بیشینه جابجایی [cm] 0.798 0.45 0.519
مدت دوام انرژی [sec] 10.26 14.64 12.02
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/12/12 21:41:29.8 30.78 57.28 10 27 6.1 IGTU
2017/12/12 21:41:31 30.83 57.27 10 26 6 NEIC
2017/12/12 21:41:29 30.84 57.3 10 30 5.8 6 BHRC