مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 65 34 74
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/12/12 08:43:17.0 30.75 57.32 10 30 6.2 IGTU
2017/12/12 08:43:18 30.75 57.29 10 27 5.9 NEIC
2017/12/12 08:43:17 30.76 57.32 10 30 6.1 6.2 BHRC