مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 20 7 14
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/12/11 14:42:40.8 35.11 45.84 10 50 4.9 IGTU
2017/12/11 14:42:40 35.14 45.86 12 52 4.7 BHRC
2017/12/11 14:42:40 35.01 45.73 13 49 4.7 NEIC