مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 28 9 27
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/12/11 14:09:56.8 35.06 45.79 10 49 6 IGTU
2017/12/11 14:09:56 35.07 45.75 20 52 5.4 BHRC
2017/12/11 14:09:57 35.06 45.74 17 52 5.4 NEIC