مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 8 2 4
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/12/01 20:17:05.6 34.4 46.6 10 55 4.6 IGTU
2017/12/01 20:17:07 34.42 46.45 10 45 4.5 NEIC
2017/12/01 20:17:05 34.3 46.57 14 62 4.4 BHRC