مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 10 5 11
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/12/01 03:34:59.1 30.68 57.38 10 37 5.5 IGTU
2017/12/01 03:35:02 30.72 57.37 10 35 5.1 NEIC
2017/12/01 03:34:59 30.69 57.38 10 37 5.1 BHRC