مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 80 37 81
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/12/01 02:32:44.6 30.73 57.39 9.8 37 6.1 IGTU
2017/12/01 02:32:44 30.75 57.34 14 32 6.1 BHRC
2017/12/01 02:32:46 30.74 57.3 9 28 6.1 NEIC