مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 14 4 10
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/11/20 15:35:56 34.63 45.74 10 40 4.5 NEIC
2017/11/20 15:36:00.1 34.9 45.83 12 35 4.5 IGTU
2017/11/20 15:36:00 34.72 45.71 24 41 4.5 BHRC