مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 40 23 38
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/09/19 13:26:09.3 27.89 54.05 10 15 4.8 IGTU
2017/09/19 13:26:10 27.95 53.99 10 21 5.1 NEIC
2017/09/19 13:26:09 27.95 54.07 5 22 4.7 BHRC