مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 595 588 624
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s] 547 655 605
بیشینه سرعت [cm/s] 23.3 12.72 20.54
بیشینه جابجایی [cm] 1.862 1.107 1.66
مدت دوام انرژی [sec] 4.19 4.92 2.61
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/05/13 18:00:58.7 37.66 57.22 10.6 17 5.7 IGTU
2017/05/13 18:01:01 37.85 57.26 13 24 5.8 NEIC
2017/05/13 18:00:58 37.58 57.19 7 23 5.8 BHRC